Mua Tee một ly Tea? 🧋
QR Code

Whisper Roadmap

🔄️ Q2 2024
 • ✅ Item: Lịch sử update hộp
 • ✅ Hỗ trợ 14 giao diện. Vào trang Settings để thay đổi nhé.
 • ✅ Item: Tìm kiếm nâng cao
 • 🔄️ RO Roadmap 2024
 • 🔄️ Danh sách vật phẩm bên trong hộp như Old Blue Box, Gift Box...
 • 🔄️ Item: Lapine upgrade/ddukddak
 • ✅ Monster: Tìm theo tag
 • 🔄️ Skill: Tìm kiếm
 • 🔄️ Skill: Cây kỹ năng
 • 🔄️ Minigame
 • 🔄️ Market
✅ Q1 2024
 • ✅ Đăng ký/đăng nhập
 • ✅ Đăng ký nhận quà POSM
 • ✅ Item: Tìm vật phẩm
 • ✅ Item: Tìm theo tag
 • ✅ Item: Vật phẩm bên trong hộp
 • ✅ Item: Từ hộp nào/Quái vật rơi
 • ✅ Monster: Tìm quái vật
Whisper by Tee